Terms and conditions

Artikel 1: The Good Food Coach
The Good Food coach wordt vertegenwoordigd door Iemke Janssen – de Leeuw, ingeschreven in het KVK registeren onder KVK nummer:

Artikel 2: De client
De client is de persoon aan wie advies en/of begeleidng verleend wordt. In de vorm van een advies / coaching programma.

Artikel 3: Locatie
The good food coach geeft advies aan de client op het vestigingsadres van The Good Food coach, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 4: geheimhouding
De gegevens van de client worden niet zonder toestemming van client aan de derden verstrekt.

Artikel 5: Verhindering
Wanneer de client verhinderd is dient de sessie 24 uur voor aanvang te worden afgezegd. Als de afspraak na deze 24 uur wordt afgezegd zullen de kosten volledig worden doorgerekend.

Artikel 6: Tariefstelling
De tarieven die The Good Food Coach hanteert zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen. Deze tarieven zijn onderheving aan verandering. Op 1 januari van elke kalenderjaar kunnen er tariefwijzigingen plaatsvinden.

Artikel 7: Betaling
De betaling dient door de client aan The Good Food Coach via bankoverschrijving te geschieden, tenzij anders overeengekomen. De factuur dient bij betaling door de client zelf dient binnen 7 dagen na de dagtekening van de factuur op de vermelde rekeningnummer te zijn voldaan.

Bij betalingsachterstand behoudt de The Good Food Coach zich het recht voor om de behandeling op te schorten tot de achterstallige betaling heeft plaatsgevonden. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de The Good Food Coach gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de The Good Food Coach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Intellectueel eigendom
The Good Food Coach behoudt te allen tijde alle rechten op door hem/haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. Het genoemde intellectuele eigendom mogen zonder schriftelijke toestemming van de The Good Food Coach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de client.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
The Good Food Coach heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
De producten van die The Good Food Coach aanbiedt zijn resultaatgericht, maar kan geen resultaat garanderen. De mate van resultaat is te allen tijde afhankelijk van de inzet van de cliënt. The Good Food Coach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door The Good Food Coach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van The Good Food Coach.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen The Good Food Coach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de Voedingscoach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van The Good Food Coach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van The Good Food Coach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. The Good Food Coach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.